Algemene voorwaarden/Privacyverklaring

ALGEMENE VOORWAARDEN PER 1 januari 2020

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Offerte: alle aanbiedingen, prijsopgaven en reserveringscontracten van fotograaf aan personenwaarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.

Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Kila Fotografie en opdrachtgever waarmee de overeenkomst wordt gesloten.

Opdracht: de dienst of het product dat door de fotograaf geleverd zal worden.

Fotograaf: Kila Fotografie, tevens gebruiker van dezealgemene voorwaarden en opdrachtnemer.

Opdrachtgever: de persoon of personen waarmee fotograaf de overeenkomst gesloten

heeft, tevens cliënt van deze algemene voorwaarden.

Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst. Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordt tevens bedoeld elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.

Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912

Aw: Auteurswet 1912

 

Artikel 2. Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotograaf en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door fotograaf uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. 

Artikel 3. Aanbod

Fotograaf doet een aanbod in de vorm van een prijslijst of offerte.

Tenzij anders vermeld zijn alle prijzen in euro’s, inclusief 9% btw en inclusief reiskosten

binnen Nederland, maar exclusief parkeerkosten of reiskosten naar locaties buiten

Nederland.

Aanvaarding van het aanbod geschiedt schriftelijk. Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod zijn geldigheid 14 dagen na de datum waarop fotograaf het aanbod deed.

Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. Fotograaf zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. 

Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht

Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans de indruk wekt, dat fotograaf werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd. Tevens wordt het aanbod als aanvaard beschouwd zodra de aanbetaling, althans de reserveringsvergoeding is voldaan.

Bij aanvaarding van het aanbod geldt het aanbod gezamenlijk met deze algemene voorwaarden als contract tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor fotograaf onaanvaardbaar maken.

Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd.

Fotograaf is in dat geval gerechtigd het voor de overeenkomst verschuldigde honorarium aan te passen. 

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

Fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin fotograaf gebruikelijk werkt. Fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotosessie en/of reportage. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.

Fotograaf zal tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden verschillende testshots maken, om bijvoorbeeld licht en compositie te testen. Deze foto’s worden door fotograaf niet bewerkt en geleverd. Groepsfoto’s en andere specifiek door opdrachtgever verzochte foto’s, kunnen slechts door fotograaf worden vervaardigd, wanneer de omstandigheden dit toelaten, er voldoende tijd voor beschikbaar is en opdrachtgever voldoende maatregelen treft om het vervaardigen van deze beelden mogelijk te maken. Fotograaf garandeert nadrukkelijk niet dat alle door opdrachtgever gewenste groepsfoto’s daadwerkelijk geleverd worden. Indien opdrachtgevers een fotoshoot in de buitenlucht wensen, maar de weersomstandigheden dit niet toelaten, dient opdrachtgever voor een geschikte vervangende (binnen) locatie te zorgen, met voldoende natuurlijk licht. Indien er voor het fotograferen op de door opdrachtgever gewenste locatie speciale toestemming of een extra vergoeding is vereist, draagt opdrachtgever de verantwoordelijkheid voor deze toegang en vergoeding. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken. In het geval een opdracht uit acht of meer aaneengesloten uren bestaat, althans de opdracht op een zodanig tijdstip plaatsvindt dat gewoonlijk een avondmaaltijd genuttigd wordt, zal opdrachtgever een pauze van tenminste 20 minuten mogelijk maken, ten behoeve van deze avondmaaltijd. Fotograaf levert de beelden af in de door hem gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast. Fotograaf levert een eigen selectie van beeldmateriaal, waarop opdrachtgever geen invloed heeft. Tenzij er sprake is van overmacht, zal fotograaf in geval van onvoorziene omstandigheden aan de zijde van fotograaf, waardoor fotograaf niet in staat is in persoon aan de overeenkomst te voldoen, voor zover redelijkerwijs mogelijk voor een vervangende fotograaf met vergelijkbare stijl zorgen. 

Artikel 6. Levering

Fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden. Fotograaf levert foto’s in de door hem gebruikelijk gehanteerde stijl. Foto’s worden bewerkt op onder meer kleur, contrast, licht, witbalans en uitsnede. Fotograaf past uitdrukkelijk geen extreme bewerkingen toe en verwijderd slechts storende elementen indien zij dit zelf nodig acht. Fotograaf levert slechts het overeengekomen aantal foto’s, die door fotograaf, zonder inmenging van opdrachtgever, worden geselecteerd. Fotograaf zal nimmer alle gemaakte foto’s of onbewerkte bestanden leveren. Fotograaf levert binnen 8 a 10 weken na de bruiloft een online gallery waaruit opdrachtgever een selectie kan maken voor het album, zoals bedoelt in artikel 7.

Fotobestanden worden op USB-stick, gelijktijdig met het album geleverd. Indien geen album is overeengekomen wordt een USB-stick met fotobestanden ongeveer 8 a 10 weken na de bruiloft per post toegezonden. Alle foto’s worden in kleur of zwart-wit geleverd. De fotograaf kiest af en toe voor zwartwit wanneer dit de foto beter tot recht laat komen.

Levering van albums volgens procedure omschreven in artikel 7 van deze voorwaarden. In het geval van een bruiloft wordt het album niet eerder ontworpen en geleverd dan de laatst door fotograaf aan opdrachtgever verstuurde factuur is voldaan. In geval van een fotoshoot worden de foto’s niet eerder geleverd dan de factuur met betrekking tot de fotoshoot is voldaan. 

Artikel 7. Album

Opdrachtgever mag binnen 3 maanden na eerste toegang tot de online fotogallery, een selectie van maximaal 80 foto’s maken, ten behoeve van het album. Indien binnen deze termijn door fotograaf geen selectie is ontvangen, zal fotograaf zelfstandig een selectie bepalen, waarop opdrachtgever geen invloed meer heeft. Het eerste ontwerp wordt geleverd binnen vier weken na selectie, via een online portal. Fotograaf zal zo goed als mogelijk bij de opmaak rekening houden bij de door opdrachtgever vooraf aangegeven wensen met betrekking tot de opmaak. Opdrachtgever mag een maal wijzigingen in het albumontwerp laten aanbrengen. Extra wijzigingen zijn mogelijk tegen een vergoeding van €50,- per wijziging, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever mag binnen 14 dagen na levering van het ontwerp wijzigingen aan laten brengen. Fotograaf zal wijzigingen binnen 14 dagen toepassen op het ontwerp. Prijzen van albums kunnen wijzigingen ondergaan. Deze wijzigingen zullen niet eerder dan drie maanden na de datum van de bruiloft of de datum van de fotoshoot aan opdrachtgever worden doorberekend. Fotograaf maakt tijdig vooraf kenbaar of er sprake is van een dergelijke prijswijziging. Fotograaf laat (bruids)albums niet eerder drukken dan wanneer opdrachtgever heeft aangegeven geen verdere wijzigingen te wensen en nadat, indien van toepassing, opdrachtgever de factuur met betrekking tot het (bruids)album heeft voldaan. Indien enige bevestiging met betrekking tot het ontwerp binnen 14 dagen na laatste ontwerp uitblijft, zal fotograaf dit begrijpen als een bevestiging van het laatst overlegde ontwerp. Fotograaf zal dan het album bestellen dat overeenkomt met de reeds betaalde vergoeding met betrekking tot het album, ook als dit een wijziging van het ontwerp inhoudt. Levering van het album vindt gemiddeld plaats binnen 8 weken nadat het laatste ontwerp is goedgekeurd, althans de termijn voor goedkeuring is verlopen. 

Artikel 8. Vergoeding

Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent fotograaf een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde. In het geval van een bruiloft verlangt fotograaf een aanbetaling van tenminste 25% Indien aannemelijk is dat fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal fotograaf dit doorberekenen aan opdrachtgever.

De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de gebruikelijk door fotograaf gehanteerde prijzen.

Alle door fotograaf genoemde bedragen zijn inclusief BTW en reiskosten binnen Nederland, tenzij anders overeengekomen. 

Artikel 9. Betalingsvoorwaarden

Fotograaf zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische) factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.  Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum en in elk geval een week voor aanvang van de overeengekomen (trouw)datum.

De factuur met betrekking tot de 25% aanbetaling en reservering van de opdracht, dient in binnen een week na overeenstemming voldaan te zijn. Indien de in dit lid bedoelde betaling binnen de daarin gestelde termijn uitblijft, is fotograaf gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden.

Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, is fotograaf gerechtigd de prijs hierop aan te passen en te verhogen.

Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde of te vervaardigen werkzaamheden of producten. Opdrachtgever heeft in een dergelijk geval geen recht op korting of restitutie.

Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, zijn over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente en incassokosten verschuldigd. Fotograaf zal in een dergelijk geval opdrachtgever eerst in gebreke stellen.  

Artikel 10. Annulering en opschorting

Indien de aanbetaling of een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan de fotograaf, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al diens werkzaamheden ten behoeve van de opdracht opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.

Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.

Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.

Bij annulering of ontbinding van de overeenkomst tot zes maanden voor de overeengekomen datum, wordt slechts de aanbetaling in rekening gebracht. Bij annulering of ontbinding tussen 6 maanden en 30 dagen voor de overeengekomen datum, wordt 50% van de overeengekomen vergoeding in rekening gebracht. Bij annulering of ontbinding binnen 30 dagen voor de overeengekomen datum, wordt 75% van de overeengekomen vergoeding in rekening gebracht.

Indien opdrachtgever wenst op te schorten, zullen opdrachtgever en fotograaf in overleg treden of fotograaf aan de gewenste opschorting van opdrachtgever kan voldoen. Indien opschorting aan de zijde van fotograaf onmogelijk blijkt, zal de overeenkomst worden ontbonden en treedt de vergoedingsstructuur van artikel 10.4 in werking.

Artikel 11. Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen tien werkdagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf. Klachten over geleverde producten dienen uiterlijk binnen tien werkdagen na ontvangst van deze producten schriftelijk te worden voorgelegd aan fotograaf. Klachten na de in lid 1 genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Indien opdrachtgever van mening is dat fotograaf in verzuim is of de overeenkomst niet, niet volledig of niet juist is nagekomen, geeft opdrachtgever aan fotograaf een redelijke termijn om alsnog de overeenkomst na te komen.  

Artikel 12. Auteursrecht

Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van fotograaf, tenzij anders overeengekomen. Fotograaf is auteursrechthebbende van alle tijdens de uitvoering van de opdracht vervaardigde werken en foto’s.

Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, social media, in drukwerk en beursmateriaal en om in te zinden voor wedstrijden of door derden te laten publiceren op websites of in trouwmagazines.

Opdrachtgever verkrijgt van fotograaf een niet-exclusieve licentie voor onbepaalde tijd, om de werken te verveelvoudigen, maar niet te bewerken, voor eigen gebruik en openbaar te maken binnen huiselijke kring. Foto’s mogen slechts door opdrachtgever op eigen social media kanalen van opdrachtgever geplaatst worden onder naamsvermelding van fotograaf en mits de foto’s onbewerkt zijn gebleven.

Opdrachtgever is niet gerechtigd de foto’s aan derden te leveren of in te zenden voor wedstrijden of publicaties, zonder voorafgaande toestemming van fotograaf. Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch hem eigen licentie over te dragen.

Indien opdrachtgever foto’s aan derden levert, zonder toestemming van fotograaf, zal fotograaf hem schade, waaronder de kosten met betrekking tot de opsporing en handhaving, bij opdrachtgever in rekening brengen

Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van fotograaf, zoals vermeld in artikel 25 Aw in acht te nemen.  

Artikel 13. Portretrecht 

Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog,  wedstrijden, publicaties, portfolio, social media, in drukwerk, promotiemiddelen en beursmateriaal.

Fotograaf mag portretten van opdrachtgever, zonder nadere toestemming, inzenden voor wedstrijden en publicatie in (online) magazines en blogs. Fotograaf zal de foto’s niet aan derden verkopen. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd. 

Artikel 14. Aansprakelijkheid

Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens  vertegenwoordigers. Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn, noch is fotograaf aansprakelijk voor het ontbreken van foto’s. Fotograaf bewaart het aan opdrachtgever geleverde beeldmateriaal maximaal 1 jaar. Fotograaf is niet aansprakelijk voor het verloren gaan van bestanden die fotograaf aan opdrachtgever geleverd heeft. De aansprakelijkheid overstijgt nimmer de hoogte van het factuurbedrag. 

Artikel 15. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

Fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door fotograaf aan opdrachtgever medegedeeld.

Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst  beëindigen tegen deze datum.  

Artikel 16. Rechts- en forumkeuze

Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.

Op alle rechtsverhoudingen tussen fotograaf en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar opdrachtgever woonplaats heeft.

 

PRIVACYVERKLARING KILA FOTOGRAFIE

Deze privacyverklaring (in het kader van de AVG) is van toepassing op de diensten van Kila fotografie. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacybeleid te accepteren. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 31 oktober 2018

Kila fotografie is zich er van bewust dat jij vertrouwen stelt in mij en ziet het dan ook als haar verantwoordelijkheid om de privacy te beschermen. Kila fotografie respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Op deze pagina kom je te weten welke gegevens verzameld, waarvoor deze gegevens gebruikt en hoe hiermee jouw gebruikservaring verbeterd wordt als je mijn website gebruikt. Stuur bij vragen of eventuele opmerkingen een email aan danielle@kilafotografie.nl

Persoonsgegevens die Kila fotografie verwerkt

Kila fotografie verwerkt je persoonsgegevens die je zelf mondeling, telefonisch, per e-mail of via het contactformulier op www.kilafotografie.nl verstrekt, omdat je gebruik wil maken van mijn diensten. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik (indien van toepassing voor het doel) verwerk:

– IP-adres
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op de website
– Foto’s gemaakt tijdens een openbaar evenement
– Internetbrowser en apparaat type
– Voor- en/of achternaam
– E-mailadres
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

De website www.kilafotografie.nl en/of dienst Kila fotografie heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is en raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat er zonder die toestemming persoonlijke gegevens is verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via danielle@kilafotografie.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden de persoonsgegevens verwerkt

Kila fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het laten zien van foto’s die ik gemaakt heb tijdens het evenement (gerechtvaardigd belang)
– Het analyseren van jouw gedrag op de website ter verbetering, en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
– Verzenden van een email als er een nieuw bericht online is gezet. Hiervoor kan jij je aanmelden op danielle@kilafotografie.nl. Afmelden kan ook via dit mailadres.
– Jou te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Jou te informeren over wijzigingen van onze diensten
– Jouw betaling af te kunnen handelen
– Goederen en/of diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Kila fotografie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kila fotografie) tussen zit.

Hoe lang blijven de persoonsgegevens bewaard

Kila fotografie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Contactgegevens: totdat je mij verzoekt deze te verwijderen of totdat ik mijn activiteiten beëindig, waarbij geldt:
Personalia: 7 jaar (wettelijke verplichting)
Adres: 7 jaar (wettelijke verplichting)
Contactgegevens: 7 jaar (wettelijke verplichting)

Delen van persoonsgegevens met derden

Kila fotografie verkoopt jouw gegevens niet en verstrekt deze uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Kila fotografie gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy, omdat ze geanonimiseerd worden.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Voor meer informatie over cookies kunt u terecht op http://www.cookiecentral.com

Privacyverklaring: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kila fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar danielle@kilafotografie.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in het kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Kila fotografie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende link naar Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe de persoonsgegevens beveiligd worden

Kila fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Ik gebruik alleen complexe wachtwoorden en voor iedere website gebruik ik een apart wachtwoord. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, vragen of een opmerking hebt over deze privacyverklaring , neem dan contact op via danielle@kilafotografie.nl